NOGEPA Vergadering 14 Juni 2012

Gegevens

Datum: 14-06-2012
Bron: Deelname Mepros BGD bedrijfsarts, Pieter Roeloffs
Naam: Persoonlijk verslag Nogepa Vergadering 14-06-2012
Thema: 10e bijeenkomt NOGEPA keuringsartsen
Locatie: Zalencentrum Het Vechthuis, Utrecht
Relevantie: Offshore Keuringen, gezondheid medewerkers in de Offshore
Toelichting: NOGEPA is de Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association
tags: offshore, keuringen, offshore keuringsartsen, offshore voor windmolenparken, offshore voor technisch personeel, obesitasrichtlijn offshore, antistollingsmedicatie offshore, BMI,

Persoonlijk verslag NOGEPA Vergadering 14-06-2012,

door Pieter Roeloffs, Mepros bedrijfsarts

Programma:
12:30-13:00 Ontvangst
13:00-13:10 Welkom C.P. Tuinman
NOGEPA Medisch Adviseur
13:15-13:35 Ontwikkelingen bij Nogepa, HSE NIeuws G-J. Windhorst,
  Deputy Secretary General NOGEPA
13:40-14:55

Leef- en arbeidsomstandigheden Offshore
DVD Health & Safety Commitee
Keuringsrichtlijnen 2012,
Resultaat Enquete,
Obesitasrichtlijn 2012,
Keuringsrichtlijnen 2012,
Anticoagulantia en offshore werk,
Audits bij keuringsartsen

C.P. Tuinman
NOGEPA Medisch Adviseur 
15:00–15:15 Pauze voor koffie/thee
15:20-15:40 Medische Evacuaties Offshore 2011 P. Kooijman
Bedrijfsarts KLM Airport Medical Services
15:45-16:25 Diabetes mellitus en werken offshore Fred Storms, internist
S.t Antonius Ziekenhuis, Utrecht
16:45-17:15 Keuringen en Casussen
Uitwisseling keuringservaringen,
Rondvraag
C.P. Tuinman
NOGEPA Medisch Adviseur
17:15 Afsluiting met een drankje

Aantekeningen over thema's:

De ontwikkelingen bij NOGEPA, HSE Nieuws


De ontwikkelingen rond olie en gas
De olie- en gas industrie NOGEPA levert de overheid een jaarlijkse inkomstenbron op van ongeveer € 14 miljard. 
De brandstof reserves zijn niet onuitputbaar. Er moet nu al worden omgeschakeld naar andere brandstoffen. Aardgas is de ideale transitie brandstof tot ongeveer 2030. Tot dan is er nog genoeg aardgas. Door nieuwe technieken is het nu ook mogelijk gas te winnen uit plekken of gesteenten waaruit dit voorheen niet mogelijk was. Zo is er ook schaliegas, dat kan met de moderne technieken uit leisteen worden gewonnen. Voorheen was dit niet mogelijk of niet rendabel. 


De medische ontwikkelingen
Voorheen besteedde men aandacht voor incidenten zoals een gebroken been, nu komt er steeeds meer aandacht voor de algemene gezondheid van mensen, het gewicht, een gezond voedings-, leef- en beweegpatroon. Er is ook meer belangstelling voor de oudere werknemer. De werknemer wordt steeds ouder. Deze trend is niet alleen in de offshore duidelijk waarneembaar. Er is nu ook meer belang voor de kennis en kunde die de medewerkers bezitten.

Overige ontwikkelingen
Door afspraken van landen en organisaties die werken in de Noordzee beginnen de standaarden en afspraken steeds meer gelijk te worden.  Het uitgangspunt is dat er steeds meer regels niet alleen in Nederland geleden, maar voor alle landen rond de Noordzee. Mensen en situaties zijn gelijk, de regels horen dan ook gelijk te zijn en er komt nu ook steeds meer harmonisering van de regels in deze landen. Het Hardanger agreement is een voorbeeld hiervan. De laatste jaren worden in toenemende mate offshore keuringen aangevraagd, die formeel geen deel van NOGEPA uitmaken, b.v. voor de windmolenprojecten op de Noordzee.
Tip: Mepros doet ook offshorekeuringen voor technisch personeel en andere medewerkers werkzaam bij windmolenparken of andere projecten. U kunt hiervoor ook bij ons terecht als het geen NOGEPA project is.


SAR - Search and Rescue
Bij werkgevers en werknemers in de offshore leeft de perceptie dat SAR, search and rescue een overheidstaak is die beter kan worden uitgevoerd. De overheid heeft al jaren geleden een helikopter beloofd die voor de taak van SAR, search and rescue is uitgerust. Helaas blijft het maar wachten. De industrie huurt op dit moment zelf een helikopter en besteedt hier € 8 miljoen per jaar aan.  Dit wordt gedaan om goede zorg aan de werknemers te kunnen bieden. Als er dan verder onbevestigde berichten verschijnen dat de helikopter die deze search and rescue taak op zich zou gaan nemen, waarschijnlijk toch weer gaat worden ingezet om op piraten in Afrika te gaan jagen, dan raken alle betrokken partijen toch weer erg teleurgesteld.


Dankwoord voor Cees Tuinman
Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de heer C.P. Tuinman de NOGEPA vergadering zal leiden. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.

OFFSHORE keuringsartsen

Het aantal offshore keuringsartsen daalt
In 2006 had de NOGEPA nog 350 registratie aanvragen, in 2009 was dit aantal al gezakt naar 250 en voor 2012 is het aantal terug naar 188 aanvragen. Hiervan waren 176 reeds eerder geregistreerd en waren er 11 nieuwe bij. Van de registreerde artsen blijken 52 ook in de UK te zijn geregistreerd.

Bij de 176 reeds eerder geregistreerde offshore keuringsartsen is een enquete uitgezet. Hiervan hebben 86 artsen gereageerd, waarvan 61 bedrijfsartsen, 11 huisartsen en 14 medisch specialisten.
 
De bevoegde offshore keuringsartsen worden regelmatig getoetst. Er vindt een audit plaats over deze keuringsartsen en hun faciliteiten. Uit de audits die tot nu toe hebben plaats gevonden zijn 3 leerpunten ontstaan.  De offshore keuringsartsen moeten altijd hun eigen stempel gebruiken. Gebruik van de stempel van hun collega is verboden. Het komt voor dat de offshore keuringen worden uitgevoerd zonder dat de identiteit door middel van legitimatie wordt bevestigd.  In incidentele gevallen blijkt de keuringsadministratie niet goed te worden bijgehouden.

Keuringsrichtlijnen 2012

Bij gebruik van antistollingsmedicatie geldt een verbod voor werken offshore
Volgens de guidelines mogen medewerkers die antistollingsmedicatie gebruiken absoluut niet offshore. Het risico bij een trauma bij deze medewerkers is veel te groot. Door het gebruik van antistollingsmedicatie kan een kleinere valpartij, die op zichzelf verder niet zo ernstig is, bloedingen ontstaan die niet meer te couperen zijn.  Daarom is er altijd een absoluut verbod voor werken offshore geweest bij het gebruik van antistollingsmedicatie. De laatste jaren begint hier echter verandering in te komen. Dit komt doordat er een nieuwe generatie medicijnen is en er een veranderingen is in het aanbod van verschillende soorten functies. In uitzonderlijke situaties is het onder zeer specifieke voorwaarden mogelijk gebleken hier uitzonderingen op te maken. Dit zal op individuele basis beoordeeld moeten worden. Die voorwaarden blijken overigens nogal wat. Zo kan het alleen als de functie zelf niet te veel risico op trauma’s met zich mee brengt. Het soort atistollingsmedicatie dient zich hiervoor te lenen. Verder dient het werk te worden uitgevoerd in de nabijheid van een hierop getrainde medic. Een medic is een voor booreilanden getrainde verpleegkundige. Als de medic op een booreiland in de buurt zit, dan is dat dus niet goed genoeg. De medic moet zich echt op hetzelfde booreiland bevinden. Dan moet die medic ook nog eens worden bijgeschoold om met de nieuwe medicatie om te kunnen gaan. Ook de medewerker zelf moet zijn eigen stollingstijd regelmatig meten en zelf de middelen bij zich hebben om een bloedingsprobleem te couperen. Vanzelfsprekend dient ook de top side dokter hiermee in te kunnen stemmen.  Medewerkers die van platform naar platform gaan komen hiervoor sowieso al niet in aanmerking.


De obesitas richtlijn offshore
Het beleid omtrent de obesitas richtlijn offshore is niet echt veel veranderd. Er komen nu wel meer objectiveerbare criteria voor de obesitas richtlijn offshore. Zo komt er nu de invoering van de meting van de buikomvang en komt er ook een veiligheidsnorm. Deze norm is afgekeken van Noorwegen. De buikomvang voor heren mag niet meer zijn dan 102 cm voor dames mag de buikomvang niet meer zijn dan 88 cm. Als veiligheidsgrens is een gewicht van meer dan 115 kg niet meer acceptabel. Er zijn incidenten geweest van iemand met een hoger gewicht die onwel werd en slechts door 4 anderen weggetrokken kon worden. In een noodsituatie kunnen zij de uitgang voor anderen blokkeren. Als medewerkers niet aan de bovenstaande norm voldoen, kunnen zij nog wel een tijdelijk certificaat voor 6 maanden krijgen. Ondertussen kunnen zij dan afvallen. In de obesitas richtlijn offshore zijn de criteria omtrent de BMI niet veranderd. Een medewerker met een BMI boven 40 kan niet worden goed gekeurd.  Een medewerker met een BMI tussen 35 en 40 kan in principe ook niet worden goed gekeurd, maar dan kan nog een uitzondering worden gemaakt als alle andere relevante gezondheidscriteria goed zijn. De relevante gezondheidscriteria zijn de bloeddruk, het hartritme, de bloedsuikers, cholesterol, geen familiaire predispositie, en iemand moet de standaard heli window test goed doorstaan. Dat is een test waarbij een medewerker door een klein helicopter raam moet kunnen klimmen.
Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros