Ziekteverzuim Gaat Werkgevers Nog Meer Geld Kosten 12-11-2012

Gegevens

Datum: 12-11-2012
Auteur: Tabitha van der Slik, co-assistent
Bron: Diverse Nieuwsartikelen
Naam: Ziekteverzuim gaat werkgevers nog meer geld kosten
Thema: Wetswijzigingen per 01-01-2013
Locatie: Rotterdam
Relevantie: Consequenties van wetswijzigingen ziekteverzuim voor werkgevers en werknemers

Ziekteverzuim gaat werkgevers nog meer geld kosten

Op 1 januari 2013 treedt de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ in werking.  Deze wet heeft als doel ziektewet activerender te maken zodat het aantal vangnetters in de ZW en WIA daalt. Waarom is dit nodig? Hoe gaat dit gebeuren? En wat heeft dit voor gevolgen voor werkgever en werknemer?

Achtergrond

Volgens de wet WULBZ betaalt de werkgever bij ziekte van een werknemer 2 jaar lang tenminste 70% van hun laatstverdiende loon. Mensen die geen werkgever (meer) hebben kunnen een beroep doen op de Ziektewet. Dit zijn de zogenaamde vangnetters. Het betreft onder andere uitzendkrachten, werknemers waarvan het dienstverband afloopt tijdens ziekte, werknemers die tijdens proeftijd ziek uit dienst gaan en zieke WW-gerechtigden. In de huidige situatie kunnen de vangnetters bij ziekte een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering duurt maximaal 2 jaar en is meestal 70% van het laatstverdiende loon. Het UWV is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens de ziekteperiode. De werkgever draagt geen verantwoording voor begeleiding of kosten. Na 2 jaar ziekte stromen de vangnetters in in de WIA. De laatste jaren neemt deze instroom toe. In 2010 was de helft van de WIA-instroom afkomstig van het vangnet. Tweederde van deze groep bestond uit flexwerkers (uitzendkrachten en einde-dienstverbanders). Het aandeel vangnetters in de WIA is opvallend, omdat hun aandeel in de beroepsbevolking aanzienlijk beperkter is. De stijging is met name te wijten aan de steeds langer wordende ziekteduur van flexwerkers. Waarschijnlijk speelt de afwezigheid van een financiele prikkel voor werkgevers om zich in te zetten voor de re-integratie van de werknemer daarbij een grote rol.

Op 2 oktober is door de Eerste Kamer een wijziging van de Ziektewet goedgekeurd in de vorm van de “Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters”. De wijziging moet de Ziektewet activerender maken. Er worden financiële prikkels geïntroduceerd die werkgevers moeten stimuleren zich in te zetten voor betere arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie voor vangnetters. De wet treedt 1 januari 2013 grotendeels in werking.

Gevolgen voor de werkgever

In de huidige situatie is de werkgever bij ziekte van een werknemer met een vast contract maximaal 13 jaar financieel verantwoordelijk. Bij een flexwerker (tijdelijk contract) stopt die verantwoordelijkheid bij het eindigen van het contract. Dit onderscheid komt te vervallen. De werkgever zal via een premie meebetalen aan zowel de ZW- als de WIA-uitkering van zieke flexwerkers. De premie wordt hoger als er meer flexwerkers in de ZW of WIA zitten en berekend over een 5 jaars periode. Bij grote werkgevers wordt dit individueel bepaald, bij kleine werkgevers aan de hand van het aantal zieke flexwerkers in de sector.  Hierbij wordt rekening gehouden met minimum, gemiddelde en maximum premies. De maximum premie voor grote werkgevers is vier maal de gemiddelde premie en voor kleine werkgevers drie maal de gemiddelde premie. Hierbij wordt een werkgever met een totale loonsom van € 757 500,- als grote werkgever beschouwd. Het al bekende mechanisme van proefplaatsing zal uitgebreid worden van 3 naar maximaal 6 maanden. Dit met als doel de werkgever te stimuleren vangnetters aan te nemen.

Gevolgen voor de werknemer

In het eerste jaar van ziekte valt de flexwerknemer onder de ZW als hij ‘zijn arbeid’ niet kan verrichten. Het gaat dan feitelijk over het laatst verrichte werk. Voor het tweede jaar van ziekte voldoet de werknemer als hij niet in staat is om met ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ 65% van zjin maatmaninkomen te verdienen. In de huidige situatie geldt deze eis pas na 2 jaar ziekte. De werknemer wordt verplicht actief mee te werken aan zijn re-integratie. Hij moet aanwijzingen van UWV-artsen opvolgen, zich inspannen op het gebied van herstel en werkhervatting en meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak.

Per 1 januari 2014 wordt de ZW-uitkering opgesplitst in twee delen: een loongerelateerde uitkering afhankelijk van het arbeidsverleden en een minimumuitkering. Zieke flexwerkers krijgen de eerste 3 maanden van ziekte een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Afhankelijk van het opgebouwde arbeidsverleden kan deze periode worden verlengd met een maand voor ieder volledig jaar dat het arbeidsverleden de duur van drie jaar overstijgt tot een maximum van 24 maanden. Na deze periode ontvangt de werknemer 70% van het (minimumloon minus eventueel inkomen).

Conclusies

Door invoering van de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ wordt beoogd dat werkgevers en werknemers door financiële prikkels gestimuleerd worden zich in te zetten voor een optimaal re-integratieproces. Het beoogde doel is dat werknemers sneller hun werkzaamheden kunnen hervatten en minder vaak aangewezen zullen zijn op de WIA. Voor de werkgevers wordt de premieverdiscontering in elk geval weer een stuk duurder. 

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros