Preventieve Services in de Bedrijfsgezondheidszorg

Als toonaangevende arbodienst in de bedrijfsgezondheidszorg bieden wij een scala aan preventieve services. Zo hebben wij verschillende soorten preventieve keuringen waaronder

  • het Periodieke ArbeidsGezondheidskundige Onderzoek (PAGO)
  • het Preventieve Medische Onderzoek (PMO)
  • het Gerichte Periodieke Onderzoek (GPO)

Het PAGO is een onderzoek gericht op gezondheidsrisico’s van het werk. Dit soort onderzoek kan ook worden verricht op locatie van uw bedrijf. Voor analyse en advies omtrent de gezondheid en het gezondheidsgedrag van grotere groepen werknemers in een bedrijf, voeren wij regelmatig PAGO groepsrapportages door.

Het PMO is een preventief medisch onderzoek naar de algemene gezondheidstoestand. Bij het PMO wordt naast de arbeidsgebonden risico’s van het werk, die onder het PAGO vallen, ook naar de algemene toestand van de gezondheid gekeken. Voor verzuimpreventie is dit uitermate zinvol, want de niet-werkgerelateerde gezondheidstoestand van een werknemer heeft in de regel meer invloed op verzuim dan de werkgerelateerde gezondheidstoestand.

Het GPO is een onderzoek gericht op een bepaald functie aspect, zoals bij werkzaamheden voor de bodemsanering of asbest. Een overzicht van de door onze bedrijfsartsen uitgevoerde soorten van Gericht Periodiek Onderzoek treft u aan bij bij onze GPO keuringen.

Verdere preventieve maatregelen betreffen de

  • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
  • Werkplek gerichte Arbozorg

De RI&E is een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die de arbeid voor de werknemers met zich brengt, zoals bedoeld in artikel 5 van de Arbowet.

Goede en productieve organisatie en inrichting van de werkplek kan worden ondersteund door werkplek gerichte arbozorg. Zowel organisatorische en logistieke maatregelen, als ergonomische hulpmiddelen en werkplek inrichting kunnen ertoe bijdragen dat uw werknemers niet te lang in eenzelfde gespannen houding werken.